W dniu 2 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło  konsultacje publiczne projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej. KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.  Jego aktualizacja wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Szczegółowe informacje, w tym projekt KPRES oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4070