W dniach 12-14 czerwca 2018 roku, w miejscowości Tleń odbył się  I Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych pn. „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” zorganizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Głównym celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w tym rolnikami prowadzącymi usługi opiekuńcze i instytucjami działającymi w zakresie usług opiekuńczych. Celem Kongresu było również nawiązanie współpracy pomiędzy już istniejącymi podmiotami publicznymi oraz zachęcenie ich do podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych w sektorze usług opiekuńczych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 140 osób, w tym: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,  zagraniczni eksperci zajmujący się tematyką gospodarstw opiekuńczych, przedstawiciele samorządów, instytucji pomocy społecznej, lokalnych grup działania. Swoje doświadczenia w komercjalizacji usług opiekuńczych i współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób niesamodzielnych zaprezentowali: Lili Mahne z Area Gea – Instytut Rozwoju Wsi w Słowenii oraz Eliska Hudcova, członek Komitetu Rolnictwa Społecznego z Czech oraz właściciel gospodarstwa opiekuńczego w Holandii, Ijsbrand Snoeij. Gospodarstwa opiekuńcze i problematyka rolnictwa społecznego należą do nowych zjawisk  w polskiej gospodarce i polityce społecznej,  jeszcze dobrze nie wypromowanych wśród środowiska rolniczego. Województwo kujawsko-pomorskie jest prekursorem tego typu przedsięwzięć w skali krajowej. W ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim” odbyły się prezentacje dobrych praktyk funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w powiecie tucholskim. Swoje gospodarstwa opiekuńcze zaprezentowali: Małgorzata Oparka, Jolanta Metkowska, Jadwiga Wolińska, Zofia Kulczyk, Elżbieta Augustyńska. Uczestnicy Kongresu mieli możliwość udziału w wyjeździe do tych gospodarstw opiekuńczych. Gospodarstwo opiekuńcze wymaga rejestracji jako forma działalności gospodarczej i podlega ogólnym przepisom o działalności gospodarczej. W świetle obecnych przepisów wszelkie dodatkowe usługi i świadczenia w gospodarstwie opiekuńczym kwalifikowane są jako „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Jednym z potencjalnych źródeł dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego mogą być środki, którymi dysponują Lokalne Grupy Działania (LGD). LGD funkcjonują jako partnerstwa zrzeszające przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, działających wspólnie na rzecz rozwoju danego obszaru. LGD w swoich strategiach rozwoju LGD mogą zawrzeć zapisy związane z rozwojem ekonomii społecznej. W tym zakresie mogą być rozwijane  gospodarstwa opiekuńcze przez podmioty ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu tak innowacyjnych usług, jaką jest opieka w gospodarstwach powinny zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju na swoim obszarze. Istotna dla rozwoju gospodarstw opiekuńczych byłaby współpraca OWES-ów z gospodarstwami agroturystycznymi oraz wsparcie z KRUS-u.

IMG 8801

IMG 8802

IMG 8803

IMG 8974

IMG 8965

IMG 8985IMG 8985IMG 8985IMG 8985IMG 8985