Zdjęcie osób biorących udział w spotkaniu online w dniu 12,.01.2022 r. poświęcone strategii promocji  ekonomii społecznej

W dniu 12 stycznia 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował spotkanie online dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli Zespołu ds. Współpracy Nauki i Ekonomii Społecznej.

Celem spotkania było omówienie Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnychw obszarze ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim na 2022 rok (RPDIiP). Niniejszy dokument został opracowany w wyniku spotkań z ekspertem zewnętrznym- Panem Januszem Pietruszyńskim z firmy KONCEPT KONSULTING w Elblągu. RPDIiP ma na celu określenie rodzajów komunikatów, formy przekazywanej treści oraz źródeł
i kanałów wykorzystywanych do rozpowszechniania informacji o sektorze ekonomii społecznej kierowanych do różnych grup wiekowych w naszym regionie.

Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Następnie głos zabrał Pan Dariusz Jóźwiak specjalista ds. budowania współpracy biznes - nauka - ekonomia społeczna, który przedstawił główne założenia spotkania oraz omówił po krótce najważniejsze założenia RPDIiP. Pan Dariusz Jóźwiak na wstępie swojej prezentacji wspomniał także o wynikach badania ewaluacyjnego systemu wsparcia ekonomii społecznej, które w 2020 roku na zlecenie ROPS zrealizowało Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy.

Zarówno z badania ewaluacyjnego systemu wsparcia ES, jak i RPDIiP w obszarze ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim na 2022 rok wynika, iż poziom wiedzy na temat ekonomii społecznej w regionie jest w dalszym ciągu niewystarczający, zwłaszcza wśród jednostek samorządu terytorialnego, a także zwykłych mieszkańców regionu. Następnie specjalista ds. budowania współpracy biznes - nauka - ekonomia społeczna podczas swojej prezentacji omówił główne obszary interwencji zaplanowane w RPDIiP:


1.Koordynacja systemu informacji i promocji ekonomii społecznej w regionie;

2. Działania informacyjne;

3. Działania edukacyjne;

4. Działania informacyjno-promocyjne;

5. Imprezy lokalne i regionalne;

6. Konkursy;

7. Publikacje.

Pracownik ROPS podczas prezentacji wskazał, iż kluczowym elementem Planu jest znalezienie unikalnego języka komunikacji, który będzie zrozumiały przez różne grupy wiekowe (Pokolenie Boomers, Pokolenie X, Pokolenie Millennials, Pokolenie Z, Pokolenie Alpha) bez względu na ich pochodzenie, wykształcenie, przyzwyczajenie itd.

W głównej mierze należy skoncentrować się na tym, aby przygotować kampanie medialne wykorzystujące różne narzędzia i kanały komunikacji w taki sposób, aby zwykli mieszkańcy regionu, w tym także młodzież na poziomie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, branżowych I stopnia, branżowych II stopnia oraz studenci uczelni wyższych potrafili zrozumieć czym właściwie jest ekonomia społeczna i jakie przynosi korzyści.
W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja na temat działań zaplanowanych w Rocznym Planie Działań Informacyjnych i Promocyjnych w obszarze ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim na 2022 rok.

Po zakończonej dyskusji Pan Dariusz Jóźwiak zaprezentował uczestnikom spotkania serię filmów/spotów promujących sektor ekonomii społecznej przez wybrane województwa w kraju.
1) woj. świętokrzyskie - http://www.es.umws.pl/promocja-es/spot-reklamowy
2) woj. małopolskie - https://www.es.malopolska.pl/multimedia/kupujac-pomagasz
3) woj. pomorskie https://www.youtube.com/channel/UCjOqme2DU0lBskezJYQaqzQ
oraz https://www.youtube.com/watch?v=2g7bfKgYr3s
4) woj. wielkopolskie - https://pl-pl.facebook.com/wielkopolskaes/videos/178698077080378/
5) woj. śląskie - https://www.youtube.com/watch?v=gaJEcCc6upA
6) woj. mazowieckie - https://www.youtube.com/watch?v=xSBM0ktTxRQ
oraz https://www.youtube.com/watch?v=QdAoquqgoO0
7) woj. warmińsko-mazurskie- https://www.youtube.com/watch?v=IANJCAabOXU
https://www.youtube.com/watch?v=NxGRqpkZSAs 

Po cyklu wyświetlonych materiałów audiowizualnych uczestnicy spotkania wyrazili swoje poglądy na temat prezentowanych spotów.